Statuten

 

Artikel 1. Naam en Zetel van de vereniging
De vereniging draagt tot 30 augustus 2006 de statutaire naam Schaakclub Vught (kortweg S.C. Vught). Tot deze datum was de vereniging ook bekend onder de naam Schaakvereniging De Vughtse Toren. Vanaf 30 augustus 2006 draagt de vereniging de statutaire naam ‘Schaakvereniging De Vughtse Toren’ (kortweg S.V. De Vughtse Toren).

Zij is gevestigd en aangegaan voor een tijdvak van negenentwintig jaar en elf maanden, aanvangende op de dag van de oprichting 23 juni 1971. Na afloop van deze periode voor bepaalde tijd wordt de vereniging geacht te zijn aangegaan voor een periode van onbepaalde tijd.

 

Artikel 2. Doel
De vereniging heeft tot doel de bevordering van de belangstelling voor en de beoefening van de schaaksport in de ruimste zin des woord met alle daartoe geëigende middelen.
Zij tracht dit doel te bereiken door:
. het ter beschikking hebben van een ruimte waarin de schaaksport kan worden beoefend, alsmede van al het materiaal benodigd voor de beoefening van de schaaksport in de ruimste zin des woord;
. het geregeld houden van speelavonden;
. het organiseren van onderlinge competities en andere wedstrijden voor haar leden;
. het spelen van wedstrijden in clubverband tegen andere verenigingen;
. het geven van voorlichting aan de leden bij de bestudering van het schaakspel;
. al hetgeen verder kan strekken tot bevordering van de schaaksport.

 

Artikel 3. Samenstelling van de vereniging
1. werkende leden;
2. jeugdleden;
3. ereleden;
4. begunstigende leden.

 

Artikel 4. Stemrecht
Alle leden die 18 jaar of ouder zijn, komt het recht toe te stemmen over personen en zaken.

 

Artikel 5. Leden
Werkende leden zijn zij, die de leeftijd van eenentwintig jaar hebben bereikt en als werkend lid zijn toegelaten overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.
Jeugdleden zijn zij, die de leeftijd van eenentwintig jaar nog niet hebben bereikt en als jeugdlid zijn toegelaten overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.
Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging of jegens de schaaksport in het algemeen, daartoe zijn benoemd overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.
Begunstigende leden zijn zij, die zich verbinden tot het storten van een jaarlijkse bijdrage in de kas van de vereniging en overeenkomstig artikel 6 als begunstigend lid zijn erkend.

 

Artikel 6. Aanmelding
Werkend lid, jeugdlid of begunstigend lid kan men worden door aanmelding bij het bestuur, dat over de toelating beslist.
Ereleden worden op voorstel van het bestuur door de algemene ledenvergadering benoemd. Jeugdleden worden bij het bereiken van de eenentwintigjarige leeftijd van rechtswege werkende leden.

 

Artikel 7. Einde van het Lidmaatschap
Het lidmaatschap eindigt door opzegging, overlijden of royement.

Opzegging geschiedt door schriftelijke kennisgeving aan de secretaris.

Royement heeft plaats:
. (a) door het bestuur op de gronden in het Huishoudelijk reglement vast te stellen, behoudens beroep op de algemene ledenvergadering, welke alsdan de beslissing neemt; of
. (b) door besluit van de algemene ledenvergadering, genomen met tenminste twee derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.

 

Artikel 8. Geldmiddelen
De inkomsten van de vereniging bestaan uit:
1. de contributie van de leden;
2. legaten:
3. schenkingen;
4. toevallige baten;
5. subsidiegelden;
6. sponsorgelden.

 

Artikel 9. Bestuur
– De leiding van de vereniging berust bij het bestuur.
– Het bestuur bestaat tenminste uit 3 en ten hoogste uit 9 werkende leden, benoemd door de algemene vergadering.
– Het bestuur wordt zo nodig in haar taak bijgestaan door commissies.
– De voorzitter en de secretaris vertegenwoordigen de vereniging in en buiten rechten. Zij kunnen zich daarbij ieder door een schriftelijk gemachtigde doen vertegenwoordigen.
– Voor het beschikken over saldi bij banken of girodiensten is de handtekening van de penningmeester voldoende.
– Voor het aangaan van geldleningen en voor het kopen, vervreemden, bezwaren of verhuren van onroerende goederen, behoeft het bestuur machtiging van de algemene ledenvergadering.

 

Artikel 10. Vergaderingen
a. De vergaderingen worden verdeeld in:
. algemene ledenvergaderingen welke tenminste 1 maal per jaar worden gehouden;
. bestuursvergaderingen;
. andere vergaderingen.
b. De algemene ledenvergadering oefent de wetgevende macht uit. Een algemene ledenvergadering is slechts tot besluiten bevoegd als ten minste een derde van de stemgerechtigde leden de presentielijst heeft ondertekend.
c. Besluiten worden, behoudens het bepaalde in de artikelen 7 lid b, 13 en 14, bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

 

Artikel 11. Huishoudelijk reglement
a. Een door de algemene vergadering vast te stellen Huishoudelijk reglement geeft nadere regels omtrent:
– het lidmaatschap;
– de contributie;
– de werkzaamheden van het bestuur;
– de vergaderingen;
– de wijze van uitoefening van het stemrecht;
– het beheer en het gebruik van het schaakmateriaal;
– alle verdere onderwerpen waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.
b. Het Huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten in strijd met deze Statuten.
c. Bij stemming ter algemene ledenvergadering over zaken en personen is de meerderheid der geldig uitgebracht stemmen voldoende.

 

Artikel 12. Verenigingsjaar
Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli.

 

Artikel 13. Wijziging statuten
Tot wijziging van de Statuten kan worden besloten op een algemene ledenvergadering met tenminste twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

 

Artikel 14. Ontbinding
De vereniging kan te allen tijde worden ontbonden indien op een algemene ledenvergadering tenminste twee derde van het aantal stemgerechtigde leden zich daarvoor verklaren.
Bij gebreke van dit aantal kan eerst tot ontbinding worden besloten op een volgende, tenminste 8 dagen na de eerste te houden, vergadering, met een meerderheid van twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

Een besluit tot ontbinding wordt geacht tevens een besluit tot liquidatie te zijn.
Indien bij zodanig besluit te dien aanzien geen andere regelingen zijn gesteld, geschiedt de liquidatie door het bestuur.
Bij de liquidatie wordt in acht genomen het bepaalde in artikel 1702 van het Burgerlijk Wetboek.
Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor een door de algemene ledenvergadering te bepalen doel.

 

Artikel 15. Inwerkingtreding
Op de algemene ledenvergadering van dinsdag 29 augustus 2006 zijn deze Statuten alsmede het Huishoudelijke reglement aangepast en geactualiseerd. Deze gewijzigde Statuten en het gewijzigde Huishoudelijke reglement zijn op deze datum goedgekeurd door de algemene ledenvergadering en treden derhalve vanaf dat moment in werking.

 

Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 29 augustus 2006

 

Het bestuur:

 

Voorzitter: Wolter de Vries
Secretaris: Geert van der Cruijsen
Penningmeester: Henk van Evert
Intern wedstrijdleider: Sije Zeldenrust
Jeugdleider: Kees Zweekhorst